(06) 25 00 97 35 jiska@soul2.nl

Algemene voorwaarden Soul2

 

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, sessie, workshop, afspraak en transactie tussen Jiska Rodenburg, Coach bij Soul2 (hierna te noemen Jiska Rodenburg) en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen en verwachtingen

2.1 Jiska Rodenburg zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden tijdig aan Jiska Rodenburg worden verstrekt.

 

3. Afspraken

3.1 De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Jiska Rodenburg te melden.
3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Jiska Rodenburg het gehele honorarium voor de afgesproken sessie, workshop, gesprekken aan de cliënt doorberekenen.
3.3 Jiska Rodenburg moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
3.4 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3-1 tot en met 3-3 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Als overmacht kunnen bijvoorbeeld overlijden van een naaste, ziekte, onvoorzien dokters- of ziekenhuisbezoek of andere onvoorziene calamiteiten worden verstaan. Jiska Rodenburg en cliënt maken hier in voorkomende gevallen afspraken over. In geval van een verschil van mening over de vraag of er sprake is van overmacht, kan de cliënt een klacht indienen volgens artikel 7.4.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

4.1 Jiska Rodenburg neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een cliëntdossier.
4.2 Jiska Rodenburg behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richt¬lijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG.
4.3 Jiska Rodenburg is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens een sessie, workshop, gesprekken.
4.4 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.5 De geheimhouding vervalt indien op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Jiska Rodenburg verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

5. Betaling

5.1 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd.
5.2 De cliënt dient binnen twee weken na de sessie, workshop of andere dienst de betaling over te maken.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Indien Jiska Rodenburg aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene voorwaarden is geregeld.
6.2 Jiska Rodenburg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jiska Rodenburg is uitgegaan van, door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Jiska Rodenburg is tevens niet aansprakelijk voor het door cliënt niet of onjuist opvolgen van de door Jiska Rodenburg gegeven adviezen.
6.3 Ondanks de vele ervaringen met positieve resultaten, kan Jiska Rodenburg aan cliënt geen resultaat garanderen.
6.4 Indien Jiska Rodenburg aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jiska Rodenburg beperkt tot het maximum dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het onderhavige geval uitkeert.
6.5 Jiska Rodenburg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.6 Jiska Rodenburg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk of (workshop)locatie.

 

7. Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de sessie, workshop, of andere dienst, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Jiska Rodenburg.
7.2 Jiska Rodenburg moet de cliënt binnen 10 werkdagen adequaat antwoord geven.
7.3 Indien een klacht gegrond is, en cliënt en Jiska Rodenburg komen overeen dat de sessie, workshop of andere dienst niet opnieuw verricht zal worden, zal Jiska Rodenburg het honorarium terugbetalen.

 

8. Beschadiging

8.1 Jiska Rodenburg heeft het recht op een schadevergoeding, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

 

9. Behoorlijk gedrag

9.1 De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
9.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Jiska Rodenburg het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
9.3 Er zal altijd aangifte gedaan worden van grensoverschrijdend en strafbaar gedrag.
9.4 Er wordt van de cliënt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

10. Recht

10.1 Op elke overeenkomst tussen Jiska Rodenburg en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 De algemene voorwaarden van Jiska Rodenburg zijn digitaal en in de praktijk opvraagbaar.
10.3 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
10.4 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden Soul2 – deel 2

1. Toepassing

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Soul2 en u, ook na het beëindigen van een overeenkomst. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Soul2 deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
1.2. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Soul2 wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien opdrachtgever al dan niet op grond van een voorstel, een opdracht aan Soul2 verstrekt welke Soul2 schriftelijk accepteert.

 

2. Kwaliteit en geheimhouding

2.1. Soul2 verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen.
2.2. Soul2 verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

 

3. Offertes

3.1. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij op de offerte anders vermeld. Zolang de offerte niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Soul2 zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.
3.2. In de offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van Soul2 .

 

4. Honorering

4.1. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Soul2 betaling in termijnen verlangen. Bij latere betaling dan de op de factuur aangegeven betalingstermijn, is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Soul2 is gerechtigd om van opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van €150 exclusief verschotten en omzetbelasting.
4.2. Indien opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Soul2 heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van opdrachtgever op reclamatie.
4.3. Indien opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder inbegrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

 

5. Projectuitvoering en -duur

5.1. Soul2 is volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Soul2 werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.
5.2. Opdrachtgever is gehouden de medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden.

 

6. Opdrachtwijziging

6.1. Wijzigingen in de opdracht dienen door opdrachtgever tijdig aan Soul2 te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per fax doorgegeven, dan is het risico daarvan voor de opdrachtgever.
6.2. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht en/of meerwerk.

 

7. Overmacht

7.1. In geval van tijdelijke overmacht is Soul2 gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht toestand. In geval van blijvende overmacht is Soul2 gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.2. Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Soul2 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele voor opdrachtgever ontstane schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Soul2 of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Daar waar Soul2 aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is Soul2 in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet) deponeren en (niet) onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten, etc.
8.2. Opdrachtgever vrijwaart Soul2 tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in opdrachten van opdrachtgever aan Bent u al in beeld.
8.3. Elke aanspraak jegens Soul2 vervalt, indien deze niet binnen één maand, nadat opdrachtgever / derde bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de aanspraak, schriftelijk aangetekend en gemotiveerd is ingediend bij Soul2.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten door Soul2 aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij Soul2 of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Soul2 aan haar zijn verleend.
9.2. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis brengen van Bent u al in beeld, die deze bezwaren moet aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Soul2 kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
9.3. Bij ingrijpende wijziging van een geleverde communicatie-uiting, die niet de goedkeuring heeft van Bent u al in beeld, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar product verbieden. In dat geval is opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is opdrachtgever verplicht tot het betalen van het (openstaande) factuurbedrag.
9.4. Bij openbaarmaking van een communicatie uiting dient opdrachtgever op verzoek van Soul2 zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Soul2 te doen toekomen.
9.5. Bij inbreuk op het auteursrecht is opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd.

Als inbreuk op het auteursrecht van Soul2 wordt beschouwd:

  • publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; of
  • hergebruik van zijn werk zonder toestemming; of
  • aantasting van zijn werk; of
  • publicatie zonder naamsvermelding

Genoemde bepalingen hebben ook betrekking op communicatie-uitingen die Soul2 van derden betrekt.

 

11. Licentie

11.1. Toestemming voor gebruik van een communicatie-uiting door opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Soul2 is omschreven in de offerte.
11.2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm.
11.3. Indien door opdrachtgever elektronische of andere vormen van (beeld)manipulatie worden toegepast, kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Bent u al in beeld.
11.4. Opdrachtgever is niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

12. Internet

12.1. Opdrachtgever zal van de communicatie-uitingen geen andere kopieën maken, digitaal of anderszins, dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet.
12.2. Opdrachtgever zal Soul2 vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop de communicatie-uitingen zijn afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Soul2 verstrekken.
12.3. Soul2 zal zich inspannen om er voor te zorgen, maar kan niet volledig garanderen dat een door Soul2 ontworpen, vervaardigde, in gebruik gegeven en/of onderhouden website zal werken met de meest voorkomende en gebruikte webbrowsers.
12.4. Een eenmaal gemaakte website die op basis van aangereikte informatie is vervaardigd, kan kosteloos slechts op detailpunten worden bijgesteld, wanneer deze binnen een periode van twee weken na oplevering van de website aan Soul2 worden gemeld. Worden echter veranderingen van meer essentiële aard gewenst of op een later tijdstip dan twee weken, dan is Soul2 gerechtigd de benodigde extra manuren tegen normaal tarief in rekening te brengen.
12.5. Soul2 is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de opdrachtgever. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming (verzenden van ongewenste bulk e-mail) door de opdrachtgever wordt toegebracht, is voor rekening van de opdrachtgever.

 

13. Faillissement/surséance

13.1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen, is Soul2 gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van Soul2 dan ook en zonder dat Soul2 tot enige schadevergoeding is gehouden.
13.2. Zowel Soul2 als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de andere partij. In geval van faillissement van opdrachtgever heeft Soul2 het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

14. Geschillen

14.1. Op elke overeenkomst tussen Soul2 en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie gezamenlijk in goed overleg op te lossen. Indien dit onmogelijk is gebleken, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Amersfoort.

“Een fysieke en mentale oppepper”

(Viyan, Lecturer Hogeschool Amsterdam)

“Uit gebalanceerd programma voor de ziel, geest en voor de stilte van binnen”

(Hilda, Director Marketing Equinix)

“Bijkomen van het hedendaagse drukke leven: Me time.”

(Aytun, Eigenaar Elance Academy)

“Samen en bij jezelf stilstaan: Ontspannen met diepgang”

(Janet, Teamleider Evean)

“Inzicht, rust en tot de kern van het zijn komen. Elkaar helpen met compassie, onder het genot van heerlijk eten, door yoga en mindbalanced”

(Annemarie, Sr Marketeer WNF)